הוראה חשבונאית מספר 4 - הבהרות להצעה לתיקון
בהמשך לחוזרנו מספר 8/19, בחוזר להלן נבהיר את עיקרי התיקונים, אותם מציע רשם האגודות השיתופיות לתקן בהוראה חשבונאית מספר 4 - דיווח כספי בדבר התחייבות לתשלום קצבה לעוזב ופנסיה לחבר בקיבוץ מתחדש.
הוראה חשבונאית מספר 4 - הבהרות להצעה לתיקון
6/2/2019


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200