החל משנת 2017 - הדוח התקופתי והדוח המפורט למע"מ - יוגשו בדוח אחד.
פורסם תיקון 55 לחוק מס ערך מוסף, הקובע כי החל מיום ה-1 בינואר 2017, עוסק החייב בדיווח מפורט יגיש דוח תקופתי מפורט אחד, במקום דוח תקופתי ודוח מפורט בנפרד. הדוח יוגש עד ליום ה-23 בחודש שאחרי החודש עליו מדווחים.
החל משנת 2017 - הדוח התקופתי והדוח המפורט למע"מ - יוגשו בדוח אחד.
15/3/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200