דיווחים כספיים לספקי מים - סיכום דיווח לשנת 2014 והמלצות לקראת הדיווח לשנת 2015
על פי כללי המים, על בעל רישיון להגיש לרשות המים עד ל-15 באפריל דוח לגבי פעילותו הכספית בשנה הקודמת, כאשר הנתונים הכספיים יבוקרו או יסוקרו על ידי רואה חשבון ולדוח תצורף חוות דעתו.
בחוזר מספר תובנות והדגשים: תמצית סיכום דיווח לשנת 2014, השפעות הדיווח ועדכונים לקראת הדיווח לשנת 2015.
דיווחים כספיים לספקי מים - סיכום דיווח לשנת 2014 והמלצות לקראת הדיווח לשנת 2015
26/11/2015


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200