העלאת שיעור הגמלה הפנסיונית ושינוי בתבחינים לשיוך אמצעי הייצור
בחוזר פרטים על 2 תקנות אשר פורסמו ביום ה-16 ביולי 2015 ותכנסנה לתוקף 30 יום לאחר מכן:
• תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש) (תיקון), תשע"ה-2015
• תקנות האגודות השיתופיות (שיוך אמצעי ייצור בקיבוץ מתחדש) (תיקון), תשע"ה-2015
העלאת שיעור הגמלה הפנסיונית ושינוי בתבחינים לשיוך אמצעי הייצור
21/7/2015


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200