האם תשלום דמי ניהול יסווג אצל המשלם כשכר עבודה?
בחוזר עדכון על פסק דינו של בית המשפט המחוזי , הדן בשאלה האם יש לראות בתשלום דמי ניהול, ששולמו על ידי קרן לחברה הנמצאת בבעלותו המלאה של עובד הקרן - כהכנסת עבודה בידי בעל מניותיה (כך שהתשלום יסווג כשכר עבודה בקרן).
מפאת חשיבות הנושא – בחוזר הרחבה בעובדות ובהמלצות לפעולה.
האם תשלום דמי ניהול יסווג אצל המשלם כשכר עבודה?
27/11/2014


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200