הצעת חוק בדבר קביעת קריטריונים למתן הנחות במס לתושבי יישובים מסוימים
בחוזר עדכון בדבר החלטת ממשלה שהסמיכה את שר האוצר לקבוע קריטריונים ברורים למתן הנחות במס לתושבי יישובים מסוימים, לגבי הכנסתם החייבת מיגיעה אישית. בהתאם להצעת החוק על מנהל רשות המסים לפרסם, בתחילת כל שנת מס, את רשימת הישובים הזכאים להטבה. יובהר, כי בשנת המס 2015 החקיקה הקיימת לגבי הטבות המס ליישובים תישאר על כנה. ישובים, שיחול לגביהם שינוי בהיקף ההטבות (גידול או קיטון) - מומלץ שיערכו לכך מראש בשנת 2015.
הצעת חוק בדבר קביעת קריטריונים למתן הנחות במס לתושבי יישובים מסוימים
24/11/2014


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200