בר רשות בחלקת מגורים בנחלה מכוח חוזה משבצת - חייב בהיטל השבחה
לאחרונה, הפך בית המשפט העליון את פסיקת בית המשפט המחוזי ופסק, כי חברי מושב, שהיו במעמד ברי רשות, חייבים בתשלום היטל השבחה בגין אישור תכנית בניה המביאה לעליית ערך המקרקעין שברשותם.
יובהר, שפסק הדין חל על בעלי נחלות במושבים שהם ברי רשות אך הוא עשוי לחול גם על קיבוצים.
בר רשות בחלקת מגורים בנחלה מכוח חוזה משבצת - חייב בהיטל השבחה
9/11/2014


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200