חובת דיווח שנתי של בעלי רישיונות לאספקת מים - דיווח לשנת 2013
ביום 13 בפברואר 2014 פרסמה רשות המים את "כללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד-2014". חובת הדיווח על פי הכללים, חלה על כל בעלי הרישיון, כהגדרתם בכללים על הדיווח לכלול הצהרת מנהלים וכן נתונים פיננסיים לגבי פעילות המים בישוב. לאחר פרסום ההבהרות של רשות המים, קיימנו פגישות ושיחות עם הנהלת הרשות.
בחוזר פירוט של שלוש אפשרויות לדיווח פיננסי לרשות המים, לגבי שנת 2013, זאת בהתאם להסכמות אליהן הגענו עם הרשות.
יודגש, כי את הדיווחים לגבי שנת 2013, יש להעביר לרשות עד 31 באוגוסט 2014. ישובים שפנו לרשם האגודות לצורך קבלת אורכה לדיווח כספי לשנת 2013, יכולים לפנות לרשות המים בצירוף העתק ממכתב הפניה לרשם האגודות, ולבקש דחייה בדיווח עד לסוף חודש נובמבר.
חובת דיווח שנתי של בעלי רישיונות לאספקת מים - דיווח לשנת 2013
10/8/2014


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200