חובת דיווח שנתי של בעלי רישיונות לאספקת מים - עדכון פגישה
ביום 7 ביולי 2014, פרסמה רשות המים עדכון לכללי המים אשר פורסמו ביום 13 בפברואר 2014. לאחר פרסום ההבהרות, קיימנו פגישת עבודה עם הנהלת הרשות, בה העלינו את הסוגיות שונות בעניין הדיווח השנתי.
בסיכום הישיבה, נתבקשנו על ידי אנשי הרשות להציג להם פורמט דיווח של דוח מיוחד ופורמט חלקי לדיווח עבור השנים 2013 ו-2014. אנשי הרשות יקימו דיון נוסף לגבי פורמט הדיווח ולוחות הזמנים.
נעדכן לגבי לוחות הזמנים ופורמט הדיווח מיד לכשנקבל את התייחסות רשות המים, ובינתיים המלצתנו להמתין עם משלוח הדיווחים הכספיים.
יובהר, כי ללא קשר לדיווח הפיננסי, יש לשלוח את הצהרת המנהלים לרשות המים.
חובת דיווח שנתי של בעלי רישיונות לאספקת מים - עדכון פגישה
31/7/2014


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200