ועד מקומי - מועד אחרון להגשת דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2013, למועצה האזורית
ועד מקומי, נדרש להגיש למועצה, מידי שנה, דוח כספי שנתי מבוקר בידי רואה חשבון, לגבי שנת הכספים שחלפה. הדוח הכספי יוגש לא יאוחר מארבעה חודשים מתום שנת הכספים. דהיינו, את הדוחות הכספים המבוקרים ליום 31 בדצמבר 2013, יש להגיש למועצה האזורית עד ליום ה-30 באפריל 2014.
ועד מקומי - מועד אחרון להגשת דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2013, למועצה האזורית
23/3/2014


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200