השלכות סיווג הוצאות בדוחות הכספיים
בית המשפט המחוזי קבע, כי הוצאות הנכללות בדוחות הכספיים כהוצאות מחקר ופיתוח - אינן יכולות להיות מנוכות כהוצאות שוטפות וכן כי פקיד שומה אינו יכול לבטל קביעה של מנהלת מרכז ההשקעות הקובעת, כי חברה זכאית להטבת מס בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון.
השלכות סיווג הוצאות בדוחות הכספיים
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200