חובת הגשת דוחות ופרוטוקולים לרשם האגודות השיתופיות - תזכורת
כידוע מוטלת חובה על אגודה שיתופית להגיש, לרשם האגודות השיתופיות, אחת לשנה, דוחות כספיים מבוקרים ודוח סקירת מנהלים. כמו כן, יש להגיש לו העתקי פרוטוקולים כפי שמפורט בחוזר.
חובת הגשת דוחות ופרוטוקולים לרשם האגודות השיתופיות - תזכורת
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200