ניכוי הוצאות רכב שרכש תאגיד ונרשם על שם אדם אחר במרשם משרד הרישוי
בית המשפט העליון: לעניין התחשבנות בין המוסד לביטוח ללאומי לחברות הביטוח - בהתאם למסמך ההבנות שנחתם ביניהם - יש להחשיב כ"רכב מעביד" - רכב המצוי בבעלות המעביד על פי דיני הקניין.
ניכוי הוצאות רכב שרכש תאגיד ונרשם על שם אדם אחר במרשם משרד הרישוי
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200