הכרה בהיוון התמורה ברכישת נכס מקרקעין מניב
ברצוננו לעדכנכם בפסק דינו של בית המשפט המחוזי הקובע, כי כאשר קביעת שווי עסקה של רכישת נכס מקרקעין מתבססת על דמי שכירות עתידיים, שאמורים להתקבל החל מיום מסירת המושכר - כדי לקבוע את שווי התמורה ליום הרכישה (לשם קביעת מס רכישה) - יש לבצע היוון של תשלומי הריבית, ששולמו בעבור ההלוואה, שנועדה לממן את תמורה העסקה, לפי ערכם הנוכחי ליום חתימת החוזה.
הכרה בהיוון התמורה ברכישת נכס מקרקעין מניב
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200