דיווח ותשלום מקדמה בגין עסקה בניירות ערך שלא נוכה בגינה מס במקור - ייעשה עד ליום ה-31 בינואר 2011
בעבור עסקאות בניירות ערך שלא נוכה בגינן מס במקור ושבוצעו בתקופה שבין יום ה-1 ביולי 2010 ליום ה-31 בדצמבר 2010 - יש לדווח ולשלם את המקדמה הנובעת מהדוח עד ליום ה-31 בינואר 2011.
דיווח ותשלום מקדמה בגין עסקה בניירות ערך שלא נוכה בגינה מס במקור - ייעשה עד ליום ה-31 בינואר 2011
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200