מתן אפשרות לאימוץ תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות
ביום 27 ביולי 2010 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 32, בדבר מתן אפשרות לאימוץ תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות (IFRS for SME),חל מהדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2011.
מתן אפשרות לאימוץ תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200