דיווח ותשלום מקדמה בגין עסקה בניירות ערך שלא נוכה בגינה מס במקור - יבוצע עד ליום 31 ביולי 2010
בעבור עסקאות בניירות ערך שלא נוכה בגינן מס במקור ושבוצעו בתקופה שבין יום ה-1 בינואר 2010 ליום ה-30 ביוני 2010 - יש לדווח ולשלם את המקדמה הנובעת מהדוח עד ליום ה-31 ביולי 2010. פרטים נוספים בחוזר.
74.2010.pdf
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200