המועד האחרון להגשת דוחות כספיים לשנת 2009 , על ידי ועד מקומי, הינו ה 30- באפריל 2010 (תזכורת)
להזכירכם, הזיקה בין היישוב למועצה האזורית עוברת דרך הוועד המקומי. מעמדו המשפטי של הוועד המקומי מעוגן בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התש"ח 1958.
ועד מקומי שאינו פועל באמצעות המועצה האזורית נדרש להגיש למועצה, מידי שנה, דוח כספי שנתימבוקר בידי רואה חשבון, לגבי שנת הכספים שחלפה. הדוח הכספי יוגש לא יאוחר מארבעה חודשים מתום שנת הכספים.
המועד האחרון להגשת דוחות כספיים לשנת 2009 , על ידי ועד מקומי, הינו ה 30- באפריל 2010 (תזכורת)
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200