בית המשפט השיב רישום מקרקעין על כנו
בית המשפט המחוזי פסק, כי לשם ביטול רישום מקרקעין על ידי מיופה כוח - יש להמציא ייפוי כוח בר תוקף, שמסמיך את מיופה הכוח לפעול בשם השליח ולחתום בשמו על שטר העסקה.
כמו כן, נקבע, כי לא ניתן לשנות את מהות זכות החכירה וכל אשר נלווה עימה בעקבות רישום פרצלציה.
בית המשפט השיב רישום מקרקעין על כנו
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200